POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego tipitu.pl

Właścicielem Sklepu Internetowego Tipi.tu jest firma:

Tipi.Tu Renata Pels
ul.Orłowicza 10
37-500 Jarosław

Nip:792-18-82-889

zwana dalej Usługodawcą.

2.Usługodawca  prowadzi sklep internetowy (zwany dalej Sklepem ), w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422  tj. ze zm.).

3.Właściciel prowadzi sprzedaż detaliczną i jest płatnikiem podatku Vat.

4.Sklep jest to serwis internetowy za pomocą którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

5.Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest pełnoletni użytkownik Witryny (w tym użytkownik który dokonał uprzedniego założenia konta w Sklepie) który złożył Zamówienie (dalej zwany „Klientem”).

6.Przeglądanie treści Sklepu nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Sklepie.

7.Informacje o towarach dostępne w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU TIPITU.PL

1.Korzystanie z Serwisu może się odbywać tylko i wyłącznie w oparciu o poniżej przedstawione zasady. Korzystanie z Serwisu w jakiejkolwiek dostępnej formie oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację poniższego Regulaminu w całości. Użytkownik oświadcza, że treść Regulaminu jest mu znana i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.

2.Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu tipitu.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Dokonując rejestracji lub jednorazowego zakupy za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.tipitu.pl Użytkownik potwierdza, iż znana mu jest treść regulaminu i godzi się na jego obowiązywanie.

3.Celem działania Serwisu jest zaoferowanie Klientom dostępu do oferty sklepu oraz  możliwości dokonywania zakupów prezentowanych towarów przez Internet.

4.Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę.

5.Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia. Towary oferowane w sklepie są bez wad.

6.Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania Zamówienia.

7.Zamówienia złożone przez Klientów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie towaru.

REJESTRACJA KONTA I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:

 • założenie konta z loginem i hasłem
 • złożenie zamówienia bez konieczności zakładania kont

W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia

2.Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

3.Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

4.Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Właścicielem. Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, o którym mowa powyżej poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia otrzymania zamówienia.

5.Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy

6.Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy wraz z nadanym numerem referencyjnym.

7.Czas dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu płatności, dostępności towaru oraz innych czynników niezależnych od Właściciela. Składając zamówienie Klient ma możliwość uzyskania informacji o przybliżonym terminie zamówienia.

PŁATNOŚCI

Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za Zamówione produkty:

 • przelew (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia,
 • płatność online za pośrednictwem Systemu tpay płatności online
 • płatność za pośrednictwem systemu Paypal,
 • gotówką, w formie płatności za pobraniem.

 

REALIZACJA  I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

1.W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.

2.Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
a. w przypadku Zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy,
b. w przypadku płatności online za pośrednictwem systemu tpay- w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności,
c. w przypadku płatności za pobraniem – w chwili, gdy Usługodawca otrzyma Zamówienie Klienta.

3.W chwili, gdy wszystkie Zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie Zamówienia, kiedy Zamówienie zostanie wysłane do Klienta.

4.Czas dostawy zamówienia to łączny czas realizacji zamówienia oraz jego dostawy. Realizacja zamówienia to 1 dzień roboczy.

5.Zamówienia są doręczane do 2 dni roboczych.

6.Koszty przesyłki podane w są momencie składania zamówienia.

7.Zmiany w wysyłce, rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem sklep@tipitu.pl

8.Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem sklep@tipitu.pl. Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce). Powyższe nie wyłącza prawa Klienta do odstąpienia od umowy.
9. Jeśli w  magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych Zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części.

10.W przypadku, gdy, Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami  Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Klienta.

11.W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji opisanej w pkt.9 a Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1.Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg cennika firmy kurierskiej.

2.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są  w trakcie składania Zamówienia.

3.Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni roboczych  od daty nadania przez nas paczki (zgodnie z umową z firmą kurierską)

4.Po otrzymaniu przesyłki Klient obowiązany jest dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia przesyłki klient powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz uszkodzenia przesyłki i niezwłocznie poinformować o tym fakcie sprzedawcę.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

2.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Towar spersonalizowany).

3.Do zachowania terminu wystarczy odesłać fakturę  oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest w Witrynie pod adresem https://www.tipitu.pl/pl/zwroty-i-reklamacje, przed upływem tego terminu na adres: tipi.tu Renata Pels, ul. Orłowicza 10, 37-500 Jarosław lub korzystając z adresu poczty elektronicznej sklep@tipitu.pl

4.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu lub przy płatnościach Paypal na konto Paypal, z którego zamówienie zostało opłacone.

5.Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

6.W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

REKLAMACJE

1.Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są lub nie zostały zrealizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Wszelkie reklamacje należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: sklep@tipitu.pl lub pisemnie na adres sklepu.

2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu.

3.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej dostarczenia.

4.Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt.

5. Klient posiada  możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Usługodawca  ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne oraz prawne dostarczanych towarów na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, w przepisach dotyczących rękojmi za wady fizyczne oraz prawne.

2.Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
 • nie nadaje się do celu, o którym klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 • została klientowi wydana w stanie niezupełnym.

3.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy klientowi.

4.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.

5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1.Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie serwisu tipitu.pl, zamieszczonych przez Właściciela lub osoby przez niego upoważnione, przysługują Właścicielowi. Ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie za zgodą Właściciela Serwisu wyrażoną na piśmie.

2.W szczególności zabrania się:

 • kopiowania zdjęć towarów oferowanych przez Właściciela,
 • posługiwania się logiem tipi.tu przez osoby nieuprawnione.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

2.Usługodawca  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

3.Klient oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w szczególności dane osobowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep, poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach rejestracji.

4.Klient ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczna (usługi konta w sklepie) poprzez usunięcie konta założonego w ramach rejestracji.

5.Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w serwisie.